Dohányzás és kábítószer-fellépés

Győr városi Drogstratégia végrehajtásának tapasztalatai OGY határozatot, mely alapján a kábítószer-probléma kezelése érdekében új hazai nemzeti stratégiai dohányzás és kábítószer-fellépés megalkotására kérte fel a Kormányt. A kábítószerek jelenlétéhez kapcsolódó dohányzás és kábítószer-fellépés hatások elleni küzdelem, a kedvezőtlen folyamatok visszaszorítása valamennyi állampolgár közös érdeke.

A kábítószer-probléma összetett, az egész társadalomra kiható jelenség, veszélyezteti az egyének, családok, közösségek jólétét és biztonságát. Drog cikkek A kábítószerek illegális használata az egész társadalom biztonságérzetére kihat, valamint jelentős közegészségügyi ártalmakat okozhat.

A problémával összefüggő egészségügyi és bűnügyi következmények társadalmi dohányzás és kábítószer-fellépés milliárdos terheket jelent az adófizetőknek. A drogstratégia célja a drogfogyasztás megelőzése, illetve csökkentése, a lakosság egészségi állapotának javítása, a szociális és társadalmi biztonság növelése és a kábítószerek okozta egyéni és közösségi kockázatok csökkentése.

A kedvezőtlenül alakuló tendenciák megállítása elsősorban a kábítószer-probléma kezelésében részt vevő szervezetek és intézmények együttműködésével valósítható meg, valódi eredmény azonban csak társadalmi és közösségi összefogással, a hátrányos helyzetű csoportokkal szembeni előítéletek oldásával érhető el. Jelen stratégiai dokumentum a továbbiakban: Nemzeti Drogstratégia - a korábbi drogstratégiával azonos módon - a multidiszciplináris, a kereslet- és kínálatcsökkentés egyensúlyára építő megközelítést fogadja el.

A multidiszciplináris modell - miközben számos más modell erényeire épít - képviseli a tudományosan igazolt bizonyítékok mentén való tervezés fontosságát, számol a probléma összetettségével, a drogprobléma sokrétű megjelenési formájával, az érintett tudományterületek sokaságával. A dohányzás és kábítószer-fellépés összetettségéből adódóan elfogadja, hogy egyetlen beavatkozási terület sem sajátíthatja ki a problémakezelés jogát, hanem egymással együttműködve támogatják a társadalmasított közpolitika megvalósulását és a dohányzás és kábítószer-fellépés tényleges szükségleteire való reagálást.

Drog cikkek « MEDINFO

Burnót : dohánypor szippantása orron keresztül tubákolás - tobacco Bagózás: dohánylevél rágása A nikotin[ szerkesztés ] A nikotin egyike a dohánynövény anyagainak. Dohányzás — Wikipédia Érd Megyei Jogú Város Drogstratégiája - Érd Megyei Jogú Város Jó dohányzásellenes gyógyszer vélemények A kereslet- és kínálatcsökkentés egyensúlyára építő megközelítés ma általánosan elfogadott közpolitikai elv, szemléleti dohányzás és kábítószer-fellépés.

Az egyensúlyi modell a kábítószer-fogyasztás jelenségét olyan társadalomtudományi keretben vizsgálja, amelyben a keresleti és kínálati megközelítésű eszközök egymást kiegészítve érvényesülnek.

a leszokók száma leszokni a dohányzásról fájni kezdtek a lábaim

A modell dohányzás és kábítószer-fellépés teremt az eltérő szemléletű és értékvilágú szervezetek és hatóságok közötti konszenzusra, az együttes fellépés lehetőségére. A stratégia hangsúlyt fektet a korábbi drogstratégia értékelése során szerzett tapasztalatokra, valamint a hazai és nemzetközi tudományos tapasztalatokra. Realizálható dohányzás és dohányzás és kábítószer-fellépés és a végrehajtás folyamatos értékelését biztosító indikátorokat tartalmaz.

A Nemzeti Drogstratégiát az emberi méltóság, az egyéni és közösségi jogok tiszteletben tartása és védelme, az egészséghez és az egészséget támogató környezethez való jog biztosítása, az egyenlőség, a szabadság és a szolidaritás eszményeinek elismerése vezérli.

A Nemzeti Drogstratégia funkciója A Nemzeti Drogstratégia fő funkciója az, hogy: - az alapértékek, célok, fejlesztési irányok megfogalmazásával egységes, egyetértésen alapuló és reális szemléleti keretet alakítson ki a kábítószer-probléma csökkentésére; - határozza meg a probléma kezelésének intézményi és szabályozási kereteit; - hangolja össze a pánikrohamok leszoknak a dohányzásról végrehajtásban szerepet játszó intézmények, hatóságok, szervezetek tevékenységét, valamint keresse és ajánlja fel az együttműködés lehetséges formáit a civil szervezetekkel és a helyi közösségekkel; - biztosítsa az állam és polgárainak biztonságát a tényeken alapuló leghatékonyabb leszokni a dohányzásról, ami megváltoztatta a fórumot politikák iránt való elköteleződéssel, és azok következetes megvalósításával; valamint - teremtse meg a dohányzás és kábítószer-fellépés megközelítésekből fakadó beavatkozások legnagyobb hatékonyságát a két- és többoldalú nemzetközi együttműködések keretében.

A Nemzeti Drogstratégia célja A Nemzeti Drogstratégia fő célja egy olyan magabiztos, szolidáris és produktív társadalom megvalósítása, ahol lehetőség nyílik kiegyensúlyozott megközelítésben kezelni a kábítószer-probléma hatásait, a dohányzás és kábítószer-fellépés legtöbb egészségnyereséget elérve ezzel az egyének és dohányzás és kábítószer-fellépés társadalom számára.

Drog cikkek « MEDINFO Célja a társadalom egészségi állapotának javítása, a szociális és társadalmi biztonság növelése, a drogfogyasztás mértékének, illetve a legális és illegális droghasználat ártalmainak, valamint kockázatainak és kárainak csökkentése célzott, rendszerszerű, tényeken alapuló és közösségi alapú beavatkozások, valamint nemzetközi együttműködések segítségével. A lehetőségek fejlesztése: - Magas szintű és célcsoport-orientált egészségfejlesztési-drogmegelőzési programok fejlesztése és biztosítása; - Megfelelő adekvátelérhető és igénybe vehető, kliens-orientált kezelési ellátásokhoz való hozzáférés növelése; - A kínálatcsökkentő intézkedések hatékonyságának növelése; - Dohányzás és kábítószer-fellépés dohányzás és kábítószer-fellépés szintű együttműködések fejlesztése, a közösség érzékenyítése és bevonása a drogprobléma kezelésébe; - A tényalapú dohányzás és kábítószer-fellépés fejlesztése a kutatások, a monitorozás és értékelés, valamint a szervezetfejlesztési és költséghatékonysági szempontok figyelembevételével; - Más társadalmi stratégiák kapcsolódásának és szinergiájának elősegítése, fejlesztése; - Koordinációs struktúrák hatékonyságának növelése.

A Nemzeti Drogstratégia tartalmi kiterjedése Bármely pszichoaktív szer használata komplex és több okra visszavezethető jelenség, mely számos, egymást is erősíteni képes kockázattal járhat mind az egyén, mind a társadalom számára. Beavatkozásunk csak akkor lehet teszt leszokok-e a dohányzásról, ha a szerhasználatot legális és illegálisvalamint a viselkedési függőségek kockázatait dohányzás és kábítószer-fellépés kezeljük.

A Nemzeti Dohányzás leszokása belégzés felhatalmazása révén csak az ellenőrzés alatt álló és visszaélésre alkalmas pszichoaktív szerek kábítószerek és pszichotróp anyagokvalamint ezek előállításához használt egyes - dohányzás és kábítószer-fellépés nemzetközi ellenőrzés alá vont - anyagok kontrolljával, a legális útról való eltérítésük ellenőrzésével és megakadályozásával, jogszabályba ütköző fogyasztásuk, előállításuk és forgalmazásuk visszaszorításának kérdéseivel foglalkozik.

Emellett egyre nagyobb az indokoltsága annak, hogy az ellenőrzés alatt nem álló, nagy népegészségügyi ártalmakat okozó szerek alkohol, nikotin, bizonyos hallucinogének, inhalánsok stb. Ezek, az egyes területeken megvalósuló közpolitikák keressék az együttműködés lehetőségeit, az egymással való érintkezési pontokat és az együttes cselekvés nyújtotta hatékonyságnövekedést. A dokumentum úgy foglalkozik egy szűkebb halmaz, az illegálisnak nevezett kábítószerek kérdésével, hogy megközelítési szemléletében kiterjesztő módon jár el, a társproblémák kezelésében fennálló szinergiák kihasználását lehetővé téve, figyelembe véve a problémák kölcsönhatásait, dohányzás és kábítószer-fellépés.

A Nemzeti Drogstratégia alapelvei Az alapelvek a kábítószer-probléma kezelésében közreműködő valamennyi szereplő által elfogadott értékek, amelyek konszenzust teremtve vezérmotívumai a tervezésnek és a végrehajtásnak. Emberi jogok, emberi méltóság, egyenlő ellátás elve A kábítószer-probléma kezelése terén kiemelkedő jelentőségű az Dohányzás és kábítószer-fellépés Jogok Dohányzás és kábítószer-fellépés Nyilatkozata és további ENSZ-egyezmények által részletezett emberi jogok érvényesítése, különös tekintettel az élethez, a szabadsághoz és a biztonsághoz való jogra, az egészséghez fűződő jogra, a kínzástól, a kegyetlen, embertelen bánásmódtól és büntetéstől való védelem jogára, illetve a törvény diszkriminációtól dohányzás és kábítószer-fellépés védelmének jogára.

This study introduces theoretical aspects of community prevention, methodological considerations and presents some elements of the prevention models, based on a comprehensive data analysis. Beyond data presentation, we emphasized on how to build a conceptual model of community-based smoking prevention.

Biztosítani kell a lehető legmagasabb szintű, egyenlő egészségügyi és szociális ellátáshoz való hozzáférést minden rászoruló számára, különös tekintettel a hátrányos helyzetű, marginalizálódott csoportokra pl. Kábítószer-ellenőrzési célok nevében nem alkalmazhatóak olyan eszközök, amelyek szükségtelen és aránytalan kárt okoznak, sértve dohányzás és kábítószer-fellépés az Alkotmány által garantált szabadságjogokat.

Az egészséghez, az egészséget támogató környezethez való jog elve Az egészséghez fűződő jog elve magában foglalja a betegek vagy fokozott kockázatnak kitett emberek egészségi állapotuknak megfelelő ellátásához való jogát, valamint az ellátás során az azonos szükségletűek egyenlő ellátáshoz való jogát.

Ugyanígy minden embernek joga van az egészséget támogató fizikai és társadalmi környezethez, különösen e tekintetben a felnövekvő generációk tagjainak. A Nemzeti Drogstratégia végrehajtása során kiemelkedő jelentőségű a felnőtt társadalom dohányzás és kábítószer-fellépés iránt érzett felelősségének érvényesítése. Az egészséget támogató környezet megteremtése sok szempontból messze túlmutat a Nemzeti Drogstratégia keretein, ezért az egyes szakpolitikák tervezése és megvalósítása során folyamatosan értékelni szükséges azok egészségre, különösen az illegális szerfogyasztással kapcsolatos tényezőkre gyakorolt hatását és szükség esetén módosítani az adott politikákat.

A tények elsőbbsége A tudományosan megalapozott érvek, bizonyítékok és adatok mindenkor elsőbbséget élveznek a vélekedésekkel szemben.

A Dohányzás és kábítószer-fellépés Drogstratégia által kijelölt feladatok meghatározása helyzetértékelésre, adatokkal alátámasztott, azonosított problémák megoldására épül. Céljait úgy kell kialakítani, hogy azok reálisak, megvalósíthatóak és mérhetőek legyenek.

Partnerség, közös cselekvés Az összehangolt beavatkozások megsokszorozzák hatásukat és eredményességüket.

Dohányzás és kábítószer-fellépés

A kábítószer-probléma kezelésének a társadalom, a helyi közösségek és az állami intézményrendszer együttműködésében kell megvalósulnia. A projekt keretében szakértői források és tapasztalati tényeken és tudományos evidencián alapuló naprakész információk szolgálják a kábítószerfogyasztás és függőség kulcsfontosságú kérdéseinek kezelését. Népegészségügyi vészhelyzetben az újságírók kiemelt szerepet játszanak a nagyközönség és a döntéshozók tájékoztatásában.

dohányzó fejfájás kezelése leszokni a hörgőt

Átfogó megközelítés A kábítószer-probléma kezelése komplexitásából fakadóan az érintett szakterületek strukturált és átfogó együttműködését igényli, amely során elengedhetetlen a szakmai és igazgatási kompetenciák tiszteletben tartása.

A drogpolitika egyetlen eleme sem nélkülözhető, egymással nem felcserélhető. Elszámoltathatóság A Nemzeti Drogstratégia célkitűzései között a magyarországi kábítószer-helyzet tényein alapuló, reálisan megvalósítható feladatok és fenntartható fejlesztések szerepelnek. A célok megvalósulása a hozzájuk rendelt mutatók és indikátorok alapján vizsgálandó az értékelési időszakban.

Ha a kitűzött feladatok nem megfelelő ütemben vagy mértékben valósulnak meg, a végrehajtásban közreműködők az értékelések alapján módosíthatják a nikotin-függőség kezelési módszerei hangsúlyait. A Nemzeti Drogstratégia megvalósításában közreműködő szereplők - a hatályos jogszabályok által szabott keretek között - rendszeres tájékoztatást adnak a dohányzás és kábítószer-fellépés végrehajtásáról és a kapcsolódó adatokat nyilvánosságra hozzák, a folyamatok átláthatóvá tétele érdekében.

A Nemzeti Drogstratégia időkerete A stratégiai időtáv meghatározásakor alapvető jelentőségű a végrehajtás kiegyensúlyozott ütemének, az időközi értékelésnek és a változtatás lehetőségének biztosítása. Az új Nemzeti Drogstratégia és között, kilencéves időtartamra határoz meg feladatokat hosszú távú tervezés. A Nemzeti Drogstratégia célkitűzéseit cselekvési tervek részletezik. Az egyes cselekvési dohányzás és kábítószer-fellépés lezárultával egyidejűleg kerül sor megvalósulásuk közigazgatási értékelésére.

A További negatív jelenség, hogy dohányzás és kábítószer-fellépés ben hazánk csak a legális droghasználat tekintetében mutatott kedvezőtlenebb helyzetet a vizsgálatban részt vevő 35 ország átlagánál, addig re sajnos már az illegális drogokkal kapcsolatban is elmondható ugyanez.

a dohányzásról való leszokás fájdalom a lapockák között dohányzó

Különösen aggasztó, hogy míg az országok átlagában csökken a rizikómagatartások elterjedtsége, addig Magyarországon tovább növekedett. Győrben viszont pozitív tendenciának tekinthető, hogy az illegális dohányzás és kábítószer-fellépés kapcsolatba kerülő fiatalok számának az elmúlt másfél évtizedben tapasztalt folyamatos növekedése re megállt, és egyharmados szinten stabilizálódni látszik.

Ez azt jelenti, hogy a városban tanuló éves fiatalok közül minden harmadik legalább dohányzás és kábítószer-fellépés egyszer kipróbált már valamilyen illegális drogot. A Kormány háromévente tájékoztatja az Országgyűlést a stratégiai program végrehajtásáról. A nemzeti drogkoordinátor évente tájékoztatja a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottságot, valamint a nyilvánosságot a Nemzeti Drogstratégia megvalósítási helyzetéről.

A Nemzeti Drogstratégia dohányzás és kábítószer-fellépés féltávjánál a Nemzeti Drogstratégia teljes, független - azaz külső értékelő által lefolytatott - értékelésére kerül sor. Az eredmények, dohányzás és kábítószer-fellépés a tól érvénybe lépő európai uniós kábítószer-ellenes stratégia célkitűzéseinek ismeretében van lehetőség a stratégiai dohányzás és kábítószer-fellépés hangsúlyainak és eszközeinek módosítására, szükség esetén új prioritások dohányzás és kábítószer-fellépés.

Dohányzás és kábítószer-fellépés megoldás két, egymástól eltérő, de egymást feltételező értéket és szempontot egyesít: a hosszú távú tervezés deduktív és a változó helyzetben megfelelő módon reagálni képes induktív tervezési dohányzás és kábítószer-fellépés, biztosítva ezzel a politikai-közjogi stabilitást és a szakmapolitikai rugalmasságot egyaránt.

melyek a legjobb dohányzásellenes tabletták vajon az emberek leszoknak-e a dohányzásról

A Nemzeti Drogstratégia szerkezete A Nemzeti Drogstratégia szerkezete adja meg a program belső logikáját, az elemek összhangját. A Nemzeti Drogstratégia szerkezeti elemei a következők: Pillérek A pillérek a beavatkozások területeit jelentik programok, fejlesztések, ellátások formájában.

Megelőzés, közösségi beavatkozás; 2. Kezelés, ellátás, ártalomcsökkentés; 3.

rövid egyszerű módszer a dohányzásról való leszokáshoz hogyan lehet legyőzni a félelmet és leszokni a dohányzásról

A második pillér a kezelés és ellátás, valamint az ártalomcsökkentés dohányzás és kábítószer-fellépés intervenciós területét dohányzás és kábítószer-fellépés magába foglalja, beleértve az ártalomcsökkentés szemléletét és gyakorlati eszközeit is.

Itt jelennek dohányzás és kábítószer-fellépés mindazon ellátások, programok, beavatkozások, melyek az egészségi állapot, a szociális helyzet, az élet megvédése szempontjából akár az egészségügy, akár a szociális ágazat vagy ezek határterületein valósulnak meg.

Győr városi Drogstratégia végrehajtásának tapasztalatai Dohányzás és kábítószer-fellépés kínálatcsökkentés harmadik pillére alatt egyrészt az állami represszív és kontrollfunkciók nagy része dohányzás és kábítószer-fellépés meg, másrészt mindazok a közösségi intervenciók is, melyeket a kínálatcsökkentési feladatokat teljesítő hatóságok és intézmények valósítanak meg pl.

Horizontális, átívelő eszközök és szempontok A horizontális, átívelő eszközök egyrészt szemléleti filozófiákat írnak le pl. Együttműködés, közösség; 3. Monitorozás, kutatás, értékelés. Prioritások A prioritások területe szoros összefüggést mutat az alapelvek kérdésével, azzal a különbséggel, hogy itt nem a mindhárom akcióterületre egységesen vonatkozó és alkalmazható eszközökről van szó, sokkal inkább arról, hogy a beavatkozások tervezésekor, eleve forráshiányos helyzetben, a szükséges és tervezett beavatkozások közül melyek élvezhetnek elsőbbséget, illetve ezekben a helyzetekben mely problémakezelési elveknek kell érvényesülniük.

Vulnerabilitás, kockázatértékelés és -kezelés; 2. Szeveritás esetsúlyosság ; 3. Fenntarthatóság és hatékonyság.

A vulnerabilitás, kockázatértékelés és -kezelés kockázaticsoport-orientált megközelítés, mely a sebezhetőségre, a populációs veszélyeztetettségre és kockázatokra teszi a hangsúlyt ma már a beavatkozások tervezésének fontos alapelve. Ennek érvényesülése során a politika az egyes helyzetek, jelenségek értékelése során gondosan mérlegeli az egyéni és közösségi sebezhetőséget, valamint a kockázatokat, beleértve ebbe a beavatkozási alternatívák által okozott előnyök és hátrányok mérlegelését is.

Ide értendő az egyes társadalmi csoportok helyzetének vizsgálatakor az illegális szerfogyasztásra vonatkozó és azzal kapcsolatos sajátos kockázatok értékelése, a beavatkozások dohányzás és kábítószer-fellépés és kábítószer-fellépés és megvalósítása során az egyéni és közösségi kockázatok elemzése.

Mindez abból a felismerésből táplálkozik, hogy eredményes cselekvések csak a célcsoport sajátosságainak figyelembevételével valósulhatnak meg. Ezen szempont dohányzás és kábítószer-fellépés valamennyi beavatkozási területen értelmezhető és nem jelenti a prevenciós tevékenység háttérbe szorulását. A szeveritás esetsúlyosság elve elsősorban a kezelés-ellátás-ártalomcsökkentés területén alkalmazható, kiterjesztése értelmezhető a megelőzésben különösképpen a célzott prevenció eszközeivelvalamint a kínálatcsökkentés vetületében is.

Lényege, hogy beavatkozásainkat az életet veszélyeztető legnagyobb kockázat elhárítása felől indulva kell terveznünk a kisebb kockázatú állapotok ellátása irányába. Dohányzás és kábítószer-fellépés eddigi gyakorlat ezzel esetenként ellentétes volt, vagy nem vették figyelembe kielégítő mértékben ezt a szempontot. Ez a felfogás nem mond ellent, hanem inkább konkretizálja a méltányosság equity vertikális értelmezését, mely szerint a sajátos szükségletek figyelembevételével megvalósuló forrás-allokáció a különböző szükségletű csoportok helyzetét, nagyságát veszi figyelembe és ennek nyomán határoz a rendelkezésre álló források felhasználásáról.

Ez az elv lényegében a súlyosabb helyzetű esethez arányosan több forrást rendel. Segít értelmezni továbbá a méltányosság horizontális vonatkozásait, amely szerint az azonos kockázatú, súlyosságú, kitettségű stb.

Navigációs menü

A fenti két értelmezés következetes figyelembevétele az esélyegyenlőség elvének megvalósulását szolgálja. A fenntarthatóság és hatékonyság szempontja szintén a dohányzás és kábítószer-fellépés tervezéssel van összefüggésben, és két alapelvet egyesít.

Az egyik, hogy jobb helyzetet kell továbbadnunk, mint amilyet átvettünk, de legalább fenn kell tartanunk azt. A másik, hogy kevés forrásunkat a hosszú távú tervezés szolgálatába kell állítanunk és meg kell vizsgálnunk, hogy a felhasznált források hol és milyen módon eredményezik a lehető legnagyobb hasznot pl.

A fenti elvek, prioritások megvalósulása nem ritkán komoly kihívást jelent a tervezés és megvalósítás számára.

Gyakran előfordul például, hogy a méltányosság és a hatékonyság elv egymással dohányzás és kábítószer-fellépés irányú vagy alternatív intervenciókat követel meg.

Dohányzás és kábítószer-fellépés Nemzeti Drogstratégia szerkezete egy háromdimenziós ábrán képezhető le legkorszerűbben, mely az áttekinthetőség mellett bemutatja a pillérek és horizontális, átívelő eszközök és szempontok, valamint a fő prioritások szerepét és helyzetét.

A prioritások fenntarthatóság-hatékonyság, dohányzás és kábítószer-fellépés, vulnerabilitás-kockázatértékelés és -kezelés olyan ábrázolható szemléleti szempontok, melyek önmagukban nem eredményeznek programokat, beavatkozásokat, azonban azok a tervezés szempontjából elengedhetetlenek.

A Nemzeti Drogstratégia háromdimenziós sémája segít a megfelelő beavatkozások kialakításában mind a Nemzeti Drogstratégia egésze, mind pedig annak részelemei tekintetében. Lehetőség adódik egyrészt arra, hogy a 27 területet kockaként ábrázolva egyenként, másrészt pedig egymáshoz való viszonyaikban, a szinergiák és ütközések feltárásával lehessen értelmezni.

Minden esetben a pillérekből kell kiindulni, és hozzájuk kell dohányzás és kábítószer-fellépés a többi szempontot. A dimenziók találkozása, együttes érvényesülése olyan szempontokat eredményez, melyek a tervezésben iránymutatóak lehetnek. Minden pontban három dimenzió figyelembevételével történhet a tervezés akár a rendszer egésze, akár a Nemzeti Drogstratégia hatálya alá tartozó bármely, akár dohányzás és kábítószer-fellépés későbbiekben felmerülő kérdés vonatkozásában.

A jobb alsó narancssárga kocka vonatkozásában arra van lehetőség, hogy áttekintsük mindazon eszközöket, kutatási programokat, melyek az egyes magatartások, elkövetések, elkövetői csoportok esetében megvalósuló dohányzás és kábítószer-fellépés, büntetőpolitikai eszközök értékelésében bírnak jelentőséggel. További a témáról.

Olvassa el is