Dohányzásszabályozási stratégia.

IME - Az egészségügyi vezetők szaklapja

READ Egészségfejlesztés és népegészségügyaz Európai UnióbanIrányelvek, intézmények és döntéshozatali mechanizmusok2 Az Egészségfejlesztési módszertani füzetek kiadványsorozat köteteinek címei Az egészségfejlesztés alapelvei Az egészségfejlesztés alapvetı nemzetközidokumentumai 2.

dohányzásszabályozási stratégia

Korszerő törekvések az egészségfejlesztésben3. Egészségfejlesztés régiókban és településeken4. Egészségfejlesztés és közösségfejlesztés a színtereken5. Legalább ennyit az egészségfejlesztésrıl6. Kutatás-monitorozás, értékelés az egészségfejlesztésben7. Az egészséghatás vizsgálat8. Meglévı és mőködı modellprogramok valamint az iskolai szexedukációsesemények értékelése9.

Betekintés: Vrestyák Adrienn - A dohányzás elleni kommunikáció

Egészségfejlesztés és népegészségügy az Európai UnióbanSorozatszerkesztı: Dr. A Bizottság tagjainak kollégiuma Az Európai Bizottság Fıigazgatóságai A Bizottság tanácsadó testületei A Tanács A Tanács Fıigazgatóságai Állandó képviseletek Politikai egyensúly Munkamenet, a munkavégzés mindennapjainak gyakorlata Döntéshozatali mechanizmus Közösségi Ügynökségek A Régiók Bizottsága Európai gazdasági és szociális bizottság EESC Az Európai Közösségek Bírósága Az Európai Számvevıszék Pénzügyi intézmények Egészséget veszélyeztetı tényezık Az egészséget befolyásoló tényezık Egészség és kutatás Egészség és szociálpolitika Egészség és fejlesztési politika Európai egészségfejlesztési és népegészségügyi szervezetek További egészségfejlesztéssel és dohányzásszabályozási stratégia foglalkozó Brüsszeli székhelyő szervezetek Öt évvel késıbb az AmszterdamiSzerzıdés tovább szélesítette az EU mozgásterét, de más szakpolitikákkalellentétben az EU hatásköre az egészségügyben a közös szabályzókeret híjántovábbra is korlátozott.

Az egészségügyi szolgáltatások biztosítása, beleértve anépegészségügyi és az egészségfejlesztési politika kialakítását, a tagországokfeladata marad. Ugyanakkor a hasonló társadalmi, demográfiai és az életmóddalösszefüggı problémák következtében a tagállamok ugyanazon egészségfejlesztésiés népegészségügyi kihívásokkal szembesülnek, és ezért dohányzásszabályozási stratégia EU a közös fellépést, aközösségi programok támogatását és a szakemberek közötti tapasztalatcserét tartjakompromisszumként a megoldás hatékony módjának.

Mind a hazai, mind a Bizottságnál dolgozó szakemberek különbözıfórumokon megfogalmazták azt az igényt, hogy a nemzeti szakértık széleskörőtájékoztatásban részesüljenek az EU intézményi struktúrájáról és népegészségügyiprogramjairól. Dohányzásszabályozási stratégia Népegészségügyi Program Végrehajtó Ügynökségének jelentésemutatja, hogy az dohányzásszabályozási stratégia tagállamokból beérkezı pályázatok egy tizedét sem teszik ki azösszes dohányzásszabályozási stratégia pályázatnak.

Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni! Azért választottam ezt a témát, mert aktuális és fontos róla beszélnünk, hiszen egészségünk megőrzéséről van szó, akár dohányzunk, akár nem. A dohánytermékek a világ talán legsikeresebb, legjobban bevezetett és legkeresettebb termékei közé tartoznak, annak ellenére, hogy mindenki tisztába van vele, hogy a dohányfüst károsan hat a termék fogyasztójára és környezetére egyaránt.

Ezt a kiadványt az Országos Egészségfejlesztési Intézet ezen projektkeretében állította dohányzásszabályozási stratégia, amely áttekinti az Unió népegészségügyi politikáját azzal acéllal, hogy hosszú távon segítse a magyar egészségfejlesztıket ésnépegészségügyi szakembereket az EU-s pályázatok benyújtásában.

A kiadvány készítésekor Clive Needle, korábbi Európa Parlamenti képviselınek, aEuroHealthNet jelenlegi igazgatójának könyvét vettük alapul, amely lényegre törı,rövid leírást nyújt az EU népegészségüggyel kapcsolatos politikájáról.

  • Вы же мой шеф.
  • Egészségfejlesztés és népegészségügy az Európai Unióban
  • Felhagytam a dohányzással és nem lett jobb
  • Vrestyák Adrienn - A dohányzás elleni kommunikáció | beneficialrt.hu
  • A dohányzás elleni küzdelem az spb
  • Az akupunktúrás pontok leszoknak a dohányzásról

A szöveget amagyar szempontokat figyelembe véve adaptáltuk és kiegészítettük. Igyekeztünk arányos képet adni a különbözıspecifikus szakterületekrıl, szem elıtt tartva az ágazat- és szektorokon átívelıszempontokat és mindenekelıtt a gyakorlati megfontolásokat. Ebbıl a célból — dohányzásszabályozási stratégia lehetett — megjelöltük az intézmény illetve szervezet pontos elérhetıségét ésesetleges kapcsolattartóját, ahol további és pontosabb információkhoz lehethozzájutni.

Kellemes olvasást és jó munkát! Németh Zsófia5 I. ABizottság dohányzásszabályozási stratégia ki a jogszabályokat és stratégiákat, ezeket elıterjeszti aTanácsnak és diéta akik leszoktak dohányzásszabályozási stratégia dohányzásról Parlamentnek, amelyek döntenek azok elfogadásáról. Bár aBizottságé a kezdeményezés joga, a Tanács és a Parlament is felkérheti aBizottságot egy jogszabály kidolgozására, valamint külsı szakértık bevonására ésalulról jövı kezdeményezésekkel is ösztönözhetı a Bizottság a kezdeményezésmegtételére.

Az Európai BizottságA Bizottság az az intézmény, amely az érdekérvényesítés leggyakoribb célpontja,ennek folytán gyakori kapcsolódási pont mindazon szervezetek számára, amelyekprogramokat, illetve törvényhozási feladatokat hajtanak végre.

Doksiajánló

A Bizottságot szokás az EU kormányának is hívni, bár a jogköre a nemzetikormányokénál jóval korlátozottabb, mivel a döntéshozatali és a végrehajtóifeladatokat a tagállamok és a más Uniós intézmények pl. A Bizottságon belüli szervezetek és testületek illetékessége és feladatai közöttlényeges dohányzásszabályozási stratégia találunk:A Bizottság tagjai — a biztosok commissioner — politikai testületként járnak el.

A Fıigazgatóságok Directorate General és szolgálatok Dohányzásszabályozási stratégia köré szervezıdika Bizottság hivatali struktúrája, és irányításuk fel van osztva a biztosok között. A Tanácsadó testületek is a Bizottság munkájáttámogatják. A Bizottság székhelye Brüsszelben van. A Bizottság tagjainak kollégiuma27 fıbıl áll, dohányzásszabályozási stratégia az egyes tagországok neveznek ki és személyüket a Parlamenthagyja jóvá.

Képviseleti megbízásuk pillanatnyilag ig szól, után ez alétszám kétharmadára csökken majd. A Bizottság tagjainak nemzeti kormányuktól függetlenül kell cselekedniük, és hetirendszerességgel kell a kollégiumban döntéseket hozniuk általában szerdánkéntülnek össze Brüsszelben. Egy szők körő szaktanácsadói kabinet áll minden egyes biztos rendelkezésére,akiknek tagjai segítik a biztos munkáját.

A kabinetfınök Chef du Cabinet áll az élen,és ı készíti elı a kollégium ügyeit dohányzásszabályozási stratégia tárgyalási anyagait. Jogszabályhozatali kérdésekben fontos ismerni az illetékes biztos által preferálttémakört, és ennek alapján alakítani ki kapcsolatot a kabinet megfelelı tagjaival.

Az Európai Bizottság FıigazgatóságaiAz Európai Bizottság hivatali struktúrája alapvetıen az egyes biztosok alá tartozófıigazgatóságok köré szervezıdik. Az egyes fıigazgatóságok elhatárolt - a nemzeti minisztériumokhoz hasonlatos -szakterületekkel pl.

A Bizottság tanácsadó testületeiA törvényjavaslatok kialakítása során az egyes bizottságok az országok szakértıivel,olykor EU-n kívüli szakértık bevonásával konzultálnak. A tanácsadó testületek dohányzásszabályozási stratégia következı dohányzásszabályozási stratégia alá sorolhatók: tanácsadói szabályzói szervezıi érdekvédelmiEddig több mint kétezer ilyen bizottság állt fel.

dohányzásszabályozási stratégia

A feladatokat megbízóik határozzákmeg és az dohányzásszabályozási stratégia DG koordinálja a munkát. Példák: Európai Szociális Alap Bizottsága Emberi használatra készült gyógyhatású készítményekkel foglalkozó állandóbizottság A tagországok gyógyászati segédeszközökre vonatkozójogharmonizációjának tanácsadó bizottsága8 Az egyének személyes adataival, illetve azok védelmével és a felhasználásravonatkozó szabályozással foglalkozó bizottság A népegészségügyi cselekvési program akcióprogram menedzsmentbizottsága ld.

Az alábbi honlapon kérhetı rendszeres tájékoztatás a Bizottság nyilvánosfeljegyzéseirıl és a legtöbb bizottság jegyzıkönyvéhez is itt lehet hozzájutni. A Miniszterek Tanácsa az EU változó összetételben ülésezı, kormányközi alaponmőködı jogalkotó szerve. Korábban nálunk az Európai Unió Tanácsa elnevezésthasználták az angol Council of the European Union tükörfordításaként azintézmény megjelölésére, de ez könnyen összekeverhetı volt az Európai Tanáccsal dohányzásszabályozási stratégia állam és kormányfık testülete és az Európa Tanáccsal az Uniótól függetlennemzetközi szervezet.

A Miniszterek Tanácsa a tagállamok szakminisztereibıl áll, és a tárgyalt témátólfüggıen kilenc különbözı összetételben a brüsszeli zsargonban a konfiguráció szóthasználják ülésezik. Összetétele a napirend és a megoldandó problémák szerintalakul. A különbözı szakminiszterek testületei foglalkoznak a különféleszakkérdésekkel. Az Általános Ügyek és Külkapcsolatok Tanácsa politikailagérzékenyebb, átfogó kérdésekkel foglalkozik.

Cikkajánló

Sokszor a szektorális Tanácsokfellebbviteli fórumaként mőködik. A Bizottság a brüsszeliállandó képviseletek vezetıibıl áll, akiket szükség szerint ágazati szakértıksegítenek.

A Miniszterek Tanácsa az Unió egyik legfontosabb döntéshozó testülete. Azelvégzendı munka mennyiségéhez képest viszont keveset ülésezik - a néhányhavonta megrendezett pár napos tanácskozás nem alkalmas a döntések megfelelıátbeszélésére.

A Miniszterek Tanácsának épületében, Brüsszel EU negyedének központjábantalálható szinte valamennyi iroda és ülésterem. Itt több mint tisztviselı segíti azEU tagországok kormányainak dohányzásszabályozási stratégia munkáját.

dohányzásszabályozási stratégia

A területet körbeveszik az egyestagországok állandó képviseletei, valamint a a nikotintabletták leszoktak a dohányzásról váró és harmadik, a nemtagok csoportjához tartozó országok missziói. A Tanács végeredményben a különbözı kormányok képviselıinek különbözıcsoportjaiból áll dohányzásszabályozási stratégia, ideértve az Állam-és kormányfık Európai Tanácsát, amelyminden elnökség idején legalább egyszer ülésezik.

Az elnökség sorrendje hat havonként, rotációs rendszerben változik. AzUniós dohányzásszabályozási stratégia eljárások dohányzásszabályozási stratégia ez adja az Európai Parlamentnek a legnagyobbsúlyt és szerepet. Az együttdöntési eljárás során a Bizottság által kidolgozottjogszabály-javaslatot közzé teszik az EU hivatalos lapjában, és eljuttatják aParlamenthez és a Tanácshoz.

dohányzásszabályozási stratégia

A Tanácsnak címzett javaslatokat egyben továbbítjákaz illetékes nemzeti hivatalokhoz, és azok kialakítják nemzeti tárgyalásiálláspontjukat.

Tevékenységükhöz tartozik atervezés, találkozók szervezése, valamint jogi, fordítási, média és pénzügyiszolgáltatások. A döntéshozatali ülések többnyire zártkörőek, az új szabályozásokmégis gyakran vitákat váltanak ki a sajtóban és a nagy nyilvánosság körében.

E-mail formátum: keresztnév. Ennek az dohányzásszabályozási stratégia oka, hogy a formális eljárás során az állandó képviseletek úgyismindenkor a már korábban kialakított nemzeti álláspontot képviselik. Állandó képviseletekMinden tagország mőködtet egy un. EU-követséget vagy egy Állandó képviseletetBrüsszelben.

Szervezetük és felépítésük eltér egymástól, aszerint, hogy saját, küldıországuk mire fekteti a hangsúlyt. Az egészség területén vannak országok, amelyekkülön szakpolitikaként kezelik pl. Nagy-Britannia, Finnország, Németországmásokösszevonják dohányzásszabályozási stratégia egészségügy és szociálpolitika területét pl.

Belgium vagyFranciaország ; van példa arra is, hogy más területekkel kombinálják pl. Egyes országokban a képviseletekaz egészségügyi tárcához, míg megint másutt a külügyi tárca felelısségi körébetartoznak.

A munka részleteit, a többi intézménnyel való kapcsolattartást az egészségügyekkelfoglalkozó attasé végzi, aki pedig részt vesz a Tanács Egészség Munkacsoportjánakrendszeres találkozóin. Itt készítik elı a közös hagyja abba a pajzsmirigy dohányzását tükrözı elsı, nyersterveket, javaslatokat, továbbá egyéb olyan szövegeket, amelyek azután konkrétjavaslatok formájában együtt-döntéssel, együttmőködéssel, konzultációval kerülnekdöntésre.

A Parlamenttıl az illetékes Tanács abban különbözik, hogy valamennyi esetbendöntést hoz. A tanács neve Az idıszerő népegészségügyi kérdésekkel azEgészség Munkacsoport foglalkozik. Meg kell jegyeznünk, hogy az egészségpolitikaegyes fejezetei, nevezetesen a gyógyszergyártás kérdései, történeti okok miatt mástanácsok felelısségi körébe, illetve hatáskörébe tartoznak.

Amunkacsoport tárgyalja meg, illetve egyezteti azokat a szövegeket, amelyek akormányok által a Tanácsba delegált szakminisztererek elé kerülnek. Fontos tudni, hogy az érdekeltek kapcsolat-felvételi szándékukat az EgészségMunkacsoport vagy a Nemzeti Állandó Képviselet tagjain keresztül idıben kelljelezniük. Miközben törvényhozási és cselekvési lehetıségeibehatároltak, a képviseletek számára biztosított alapos vizsgálódásai révén ellenırzıszerepe nagyon is fontos.

Szerteágazó hatalma, mint társ-jogalkotó azegyüttdöntésekben pl. Az Európai Parlament tagjainak száma rıl A képviselık mandátuma Politikai egyensúlyAz Európai Parlament tagjait saját országukban a nemzeti jogrendszernekmegfelelıen, közvetlenül választják meg 5 évre.

A képviselık nemzetközi politikaicsoportosulásokban, azaz pártokban tevékenykednek, a pártok pedig frakciókraoszlanak. A politikai csoportosulások központi szerepet töltenek be a Parlamentmunkájában, mivel ık döntenek a testületek összetételérıl és a magas rangútisztségviselıkrıl pl. Erre jó példa a dohányzás-megelızés érdekében hozottjogszabályok és intézkedések példája. Az is belátható a fentiek alapján, hogy egyik csoport sem rendelkezik abszolúttöbbséggel.

Minden egyes bizottsági hely komoly befolyással lehet a napirend összeállítására, ésa képviselınek beleszólása van a feladatok fontossági sorrendjénekmegállapításába. Ehhez tartozik három helyettes, akiknek munkáját egy hivatásos,független titkárság segíti. Itt is arányos a helyek megoszlása. Valójában ez a munkamódszer az alapja mindennek: a tárgyalásos megegyezésektıla dohányzásszabályozási stratégia. Kulcsfontosságúak azok a személyek, akik a vonatkozójelentéseket összeállítják, és akik az állásfoglalásokban is meghatározó szerepetjátszanak.

További információkat kaphatunk angol, magyar és egyéb nyelveken a Parlamentmunkájával kapcsolatban napirendek, hozzászólások, beszámolók, plenáris viták az alábbi web-címen: www. Munkamenet, a munkavégzés mindennapjainak gyakorlataA Parlament fı munkahelye Brüsszel, ahol minden parlamenti képviselınek sajátirodája van, miközben a plenáris üléseket Strassburgban tartják. Évente szerkerül sor plenáris ülésekre. A dohányzásszabályozási stratégia képviselık szokásos, havi munkabeosztása az alábbiak szerint alakul Mindenparlamenti képviselı látogathatja a bizottsági üléseket, hozzá is szólhat még akkoris, ha nincs szavazati joga valamennyi bizottságban.

Két és félévenként vizsgálják felül a szakbizottságokat, a jelenlegi felállás Döntéshozatali mechanizmusHogyan kezdıdik a döntéshozás? Az Európai Bizottság rendelkezik a kezdeményezés jogával.

Mindemellett ajavaslatok jelentıs része politikai mozgalmaktól ered, mégpedig vagy Ajánlások vagyKövetkeztetések formájában, melyek a Miniszterek Tanácsától egy adott tagországelnökségének prioritást élvezı napirendi pontjai alapján indulnak el. Jó példa erre aMentális egészség témaköre, amelyet Finnország kezdeményezett ben, de azıt követı Elnökségek is felkaroltak és folytattak.

A parlamenti tagok is felvethetnek valamely kérdéskört vagy a Parlamenttámogatásával un.

Olvassa el is